Dr LENNY IRMAWATY SIRAIT, SST., M.Kes

LINA INDRAWATI, S.Kep., Ns., M.Kep

Dr MARNI BR KARO, S.Tr.Keb, SKM., M.Kes

TETTY RINA ARITONANG SIMAREMARE, M.Keb

ERNAULI MELIYANA, S.Kep.,Ns. M.Kep

FARIDA MENTALINA SIMANJUNTAK, SST., M.Kes

Ns KIKI DENIATI, M.Kep