Dr LENNY IRMAWATY SIRAIT, SST., M.Kes

LINA INDRAWATI, S.Kep., Ns., M.Kep

Dr MARNI BR KARO, S.Tr.Keb, SKM., M.Kes

TETTY RINA ARITONANG SIMAREMARE, M.Keb

ERNAULI MELIYANA, S.Kep.,Ns. M.Kep

Ns KIKI DENIATI, M.Kep